Przetwarzanie danych osobywch

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie Panel Psa

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), informujemy że, Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie (w związku z utworzeniem konta użytkownika) oraz zapewnić, że są w niej bezpieczne. Poniżej zebraliśmy dla Państwa wszystkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.
Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie musicie Państwo wykonywać w związku z nim żadnych działań. W razie gdyby jednak pojawiły się u Państwa jakieś pytania lub wątpliwości w związku z powyższym tematem zachęcamy do kontaktu - jesteśmy do dyspozycji.

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest Firma Usługowa Joanna Uszok z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Warsztatowej 20, NIP: 9542671155, REGON: 367304000. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wyprowadzanie-psow.pl, pocztą tradycyjną na adres siedzimy firmy lub pod numerem telefonu 604958479.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami.

3. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie:

 • formularz zakładania konta użytkownika Panelu Psa
 • formularz kontaktu

W przypadku Państwa danych, przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego.

4. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane przez nas podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, podwykonawcom świadczącym usługi wsparcia IT, telekomunikacyjne, prawne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

6. Państwa dane osobowe nie będą przez nas:

 • wykorzystywane do celów marketingowych
 • przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 • profilowane
 • przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.